Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych przez MyPilatesMethods Pilates School

§ 1
Przedmiot Regulaminu

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Mypilatesmethods Pilates School określa warunki i zasady korzystania z oferowanych szkoleń i warsztatów.

§ 2
Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  • Organizator – Mypilatesmethods Marta Wawszczyk ul. Terenowa 10b 52-231 Wrocław NIP 8981798466
  • Klient – podmiot, który za pośrednictwem strony www.mypilatesmethods.pl lub w inny sposób zakupił kurs/szkolenie, warsztat u organizatora
  • Kursant – osoba uczestnicząca w szkoleniu/warsztacie

§ 3
Zgłoszenie na szkolenie/warsztat/kurs

zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, które należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza on‐line umieszczonego na stronie internetowej www.mypilatesmethods.pl jest umową pomiędzy organizatorem a klientem wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za dane szkolenie.
Na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator potwierdza jego rozpoczęcie i drogą e‐mailową przekazuje Kursantom szczegółowe informacje organizacyjne.

§ 4
Cena i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w zajęciach, stacjonarnych lub online;
  • komplet materiałów szkoleniowych;
  • wydanie certyfikatu uczestnictwa;
  • wydanie dyplomu po zdanym egzaminie końcowym.

Opłata za szkolenie uiszczana jest poprzez zapłatę zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia na podane w zgłoszeniu konto.
O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność wpłat.
Wpłatę uczestnik szkolenia zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po dokonaniu zapisu na szkolenie, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Do tego momentu następuje rezerwacja miejsca. W przypadku nieotrzymania płatności na 14 dni przed szkoleniem miejsce zostaje automatycznie zwolnione.
Wpłaty należy dokonać za pośrednictwem szybkiego przelewu, blik lub paypal na rachunek bankowy, podany podczas rejestracji na szkolenie, podając w tytule płatności nazwę szkolenia i termin.

W przypadku braku wpłaty części sumy za szkolenie, nie ogranicza prawa Organizatora do obciążenia Klienta kosztami szkolenia(patrz patrz§5

§ 5
Rezygnacja z uczestnictwa

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej na adres mailowy info@mypilatesmethods.pl
W wypadku rezygnacji Klienta ze szkolenia, w zależności od terminu, w którym Klient poinformował Organizatora o rezygnacji Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora:
a) Powyżej 30 dni przed szkoleniem – 0% ceny szkolenia;
b) Do 14 dni przed szkoleniem – 50% ceny szkolenia;
c) W terminie krótszym niż 7 dni – 100% ceny szkolenia.
Klienci będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej mają prawo odstąpienia od szkolenia w terminie 7 dni do daty rozpoczęcia szkolenia a Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za szkolenie pomniejszonej o koszty poniesione przez Organizatora.

§ 6
Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia, w szczególności publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, pod groźbą naliczenia kary umownej w wysokości 5000 zł.

§ 7
Certyfikat ukończenia szkolenia i dyplom

Kursantom, którzy brali udział w szkoleniu, wystawiany jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenie Mata I kończy się egzaminem i po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują dyplom i tytuł Instruktora Pilates.
Szczegółowe warunki ukończenia danego szkolenia, otrzymania certyfikatu uczestnictwa oraz otrzymania dyplomu potwierdzającego umiejętności są dostępne na stronie mypilatesmethods.pl

§ 8
Zmiany terminu i miejsca szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub jego odwołania w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy (ustalana indywidualnie dla każdego szkolenia) lub z innych ważnych przyczyn.
Informacje o zmianach terminu szkoleń oraz ich powodach przekazywane są Klientom niezwłocznie w formie elektronicznej przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
W przypadku zmiany terminu szkolenia, uiszczona cena szkolenia zostanie zaliczona na poczet szkolenia w nowym terminie, ustalonym z Klientem.
W przypadku, gdy zmiana terminu szkolenia wynika z przyczyn leżących po stronie Organizatora i Klient nie zgadza się na nowy termin szkolenia, uiszczona przez Klienta zaliczka ulega zwrotowi w terminie 7 dni.

§ 9
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.
W sprawie Reklamacji prosimy o pisemny kontakt z Organizatorem poprzez info@mypilatesmethods.pl